MSD newsletter

Aktuality z oblasti onkologie

červen 2023
PODCAST S ODBORNÍKEM

Keytruda hrazena od 1. 6. 2023 v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny

Videopodcast s prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., ke zhlédnutí ZDE.

Zkrácená informace LP KEYTRUDA®
EDUKAČNÍ VIDEO

Mobilní aplikace k hodnocení imunitní toxicity imunologické protinádorové léčby

Edukační video s prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., ke zhlédnutí ZDE.

Zkrácená informace LP KEYTRUDA®
PODCAST S ODBORNÍKEM

Adjuvantní léčba pacientů s nádory ledvin

Videopodcast s doc. MUDr. Alexandrem Poprachem, Ph.D., a doc. MUDr. Michalem Staníkem, Ph.D., ke zhlédnutí ZDE.

Zkrácená informace LP KEYTRUDA®
Info round

Víte, že?

Od 1.6. 2023 je přípravek KEYTRUDA® hrazen v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii (kompletní i parciální), nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí. Pacienti mají výkonnostní stav 0-1 dle ECOG. Léčba je hrazena do rekurence onemocnění nebo nepřijatelné toxicity, a to maximálně po dobu 12 měsíců od jejího zahájení.1

Od 1.7. 2023 je přípravek KEYTRUDA® hrazen v kombinaci s chemoterapií (zahrnující platinový derivát + paklitaxel) s nebo bez bevacizumabu v léčbě perzistentního, recidivujícího nebo metastazujícího karcinomu děložního hrdla s expresí PD-L1 s CPS ≥ 1 u dospělých pacientek s výkonnostním stavem 0-1 dle ECOG, které nebyly dříve léčeny systémovou chemoterapií pro rekurentní nebo metastatické onemocnění a současně nejsou vhodné ke kurativní léčbě (operační léčba a/nebo radioterapie). Kombinace pembrolizumabu se samotnou chemoterapií je hrazena pouze pacientkám nevhodným k léčbě bevacizumabem. Léčba pembrolizumabem se ukončuje po vyčerpání maxima 35 cyklů terapie nebo při zjištění progrese.2

1. Rozhodnutí o úhradě přípravku Keytruda® v indikaci adjuvantní léčby renálního karcinomu, Sp. zn.: SUKLS211710/2022, vyvěšeno dne 28. 4. 2023.
2. Rozhodnutí o úhradě přípravku KEYTRUDA® v indikaci perzistentní, recidivující nebo metastazující karcinom děložního hrdla, Sp. zn.: SUKLS192494/2022, Vyvěšeno dne: 7. 6. 2023

Info round

Kompletní seznam MSD newsletterů

Zobrazit

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu k našemu newsletteru.

Jak jste celkově spokojeni s MSD Newsletterem - Novinky v onkologii?

Star Star Star Star Star
Velmi nespokojen/aVelmi spokojen/a